Stadnina Koni
tel. +48 82 577 12 00, e-mail: bialka@mhr.com.pl

Dane kontaktowe
 

Stadnina Koni Białka
Białka 6, 22-300 Krasnystaw

tel. +48 82 577 12 00


e-mail: bialka@mhr.com.pl

DOJAZD:

wyznacz trasę dojazdu

 KLAUZULA INFORMACYJNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest: MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. z siedzibą: 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Agnieszka Szołtysek iod.mhr@grupaformat.pl, numer tel. 605 820 119.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu przetargu. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych 
  z postępowaniem przetargowym
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: Realizacja przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 
  16 września 2020 r. Kodeks Cywilny; 
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

Pani/Pan dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.

Okres przechowywania danych jest określony na czas trwania przetargu, następnie dane osobowe podlegają archiwizacji.

Ma Pani/Pan prawo do: 

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Klauzula dużego przedsiębiorcy:

Niniejszym – Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., z siedzibą: 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4, działając w oparciu o regulację art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.), na podstawie danych odnoszących się do ostatniego okresu rozrachunkowego, oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt 6 ww. Ustawy.

>

Napisz do nas wiadomość